rozwiń menu
Procesy sądowe
 

W ramach tej specjalizacji Kancelaria prowadzi sprawy zarówno za zakresu prawa cywilnego jak i administracyjnego. Kancelaria z powodzeniem reprezentowała Klientów w sprawach odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, czy też niewykonania umów, sprawach o zadośćuczynienie, o nienależne świadczenie, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (służebności, roszczenia windykacyjne). Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym w sprawach skarg kasacyjnych od orzeczeń sądów drugiej instancji oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych. Prowadzimy także windykację należności Klientów w postępowaniu sądowym (także elektronicznym postępowaniu upominawczym). Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniu egzekucyjnym.

Znaczne sukcesy odnotowujemy w postępowaniach administracyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, dotyczących nieruchomości, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i w sprawach podatkowych.

Prawo budowlane
 

Nasze zainteresowania od lat koncentrują się szczególnie na dziedzinie prawa budowlanego, czego efektem jest możliwość zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej inwestycji budowlanych na wszystkich ich etapach. W szczególności oferujemy naszym Klientom pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych uzyskaniem pozwolenia na budowę, odstępstw od warunków technicznych, opinii i uzgodnień oraz w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Reprezentujemy również przed właściwymi organami podmioty, których prawa mogą zostać naruszone realizacją inwestycji budowlanych.

Planowanie przestrzenne
 

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu planowania przestrzennego. Z sukcesami wspieramy naszych klientów w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymania ich w mocy na etapie postępowań odwoławczych i sądowo-administracyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie wynikające ze współpracy z deweloperami oraz inwestorami realizującymi inne inwestycje budowlane pozwala stwierdzić, ze zdecydowana większość decyzji o warunkach zabudowy obarczona jest wadami, które skutkują uchyleniem ich przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Dlatego też z aptekarską wręcz dokładnością analizujemy projekty decyzji o warunkach zabudowy przed ich wydaniem, proponując naszym klientom wprowadzenie stosownych korekt do wniosku lub uzupełnienie materiału dowodowego. Pozwala to uzyskać decyzję, co do której brak będzie możliwości jej podważenia na etapie postępowania odwoławczego lub sądowo-administracyjnego.
Reprezentujemy również naszych Klientów przed organami gminy oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach w sprawie uchwalenia lub zmiany przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w postępowaniach przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących roszczeń powstałych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego przygotowujemy skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w sprawach uchwał dotyczący studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawach skarg na uchwały w tym zakresie.

Prawo geologiczne i górnicze
 

Od początku naszej działalności świadczymy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców górniczych i geologicznych. Nabyte przez ten okres doświadczenie pozwoliło nam doskonale poznać i zrozumieć problematykę tej branży. Na rzecz naszych Klientów sporządzamy w szczególności opinie w zakresie dotyczącym prawa geologicznego i górniczego, odpadów wydobywczych oraz wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej. Reprezentujemy przedsiębiorców górniczych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących szkód górniczych, a także we wszelkich sprawach administracyjnych związanych z działalnością kopalni, w szczególności w sprawach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności geologicznej i górniczej (uzyskania lub zmiany koncesji) oraz jej zakończeniem (uznanie rekultywacji za zakończoną).

Ochrona środowiska
 

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko (w szczególności decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) , a także wszelkich innych aspektów istotnych z punktu widzenia regulacji środowiskowych. Przygotowujemy opinie z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, a także z zakresu ochrony przyrody. W tych sprawach również reprezentujemy podmioty korzystające ze środowiska w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Na etapie procesu inwestycyjnego pomagamy w ustaleniu ograniczeń działalności inwestycyjnej naszych klientów wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000) oraz doradzamy w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska. Świadczymy również kompleksową obsługę prawna procesów inwestycyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Reprywatyzacja
 

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, a przede wszystkim sprawy związane z nacjonalizacją majątków ziemskich, gruntów leśnych i przedsiębiorstw. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących niepodpadania zespołów dworsko/pałacowo -parkowych pod dekret PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, a po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia - w postępowaniach cywilnoprawnych o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz o wydanie nieruchomości ewentualnie o odszkodowanie. W odniesieniu do znacjonalizowanych lasów prowadzimy postępowania o odszkodowanie za tzw. zaniechanie legislacyjne polegające na zaniechaniu wydania przez Sejm RP regulacji przewidzianej w art. 7 ustawy z 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju - umożliwiającej byłym właścicielom lub ich spadkobiercom realizację uprawnienia do rekompensaty za przejęte lasy. W sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości reprezentujemy osoby, które zostały wywłaszczone z nieruchomości i staramy się przede wszystkim uzyskać w zwrot nieruchomości, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia, a gdy nie jest to możliwe – odszkodowanie. W zależności od stanu prawnego – wszczynamy również postępowania nadzwyczajne (wnioski o stwierdzenie nieważności/wznowienie postępowania) w sprawach zakończonych decyzjami wywłaszczeniowymi. W sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości reprezentujemy także aktualnych właścicieli tych nieruchomości.

Deweloperzy
 

Nieprzerwanie od 10 lat obsługujemy deweloperów i wspieramy ich naszą wiedzą prawniczą i doświadczeniem w każdej realizowanej przez nich inwestycji. Po wejściu w życie ustawy deweloperskiej, szczególny nacisk kładziemy na dostosowanie standardów dotychczasowej działalności deweloperskiej do wymogów ustawy. Mając na względzie korzyści wynikające z realizacji inwestycji w ramach spółek celowych, zapewniamy naszym klientom pomoc w ich zakładaniu, a następnie w ich bieżącej obsłudze prawnej. Zajmujemy się przygotowaniem i negocjowaniem umów z biurami architektonicznymi, generalnymi wykonawcami oraz negocjowaniem umów z bankami finansującymi inwestycje, a także opracowujemy wszelką dokumentację prawną w trakcie procesu inwestycyjnego. W szczególności konstruujemy umowy deweloperskie oraz prospekty informacyjne oraz udzielamy wsparcia prawnego na etapie ich negocjowania z klientami. Reprezentujemy deweloperów w sporach z klientami dotyczących odpowiedzialności za wady fizycznych lokali mieszkalnych /budynków oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za nienależyte wykonanie umowy. Sporządzamy również analizy umów deweloperskich pod względem ich zgodności z przepisami prawa, w tym stosowania przez deweloperów klauzul niedozwolonych (abuzywnych), zgodności z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta, a także negocjujemy w imieniu Klienta warunki tych umów.

Inwestycje
 

Świadczymy pełną obsługą prawną związaną z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem. Stale współpracujemy ze spółkami z kapitałem polskim oraz amerykańsko-irlandzkim i brytyjskim, które inwestują w nieruchomości w Polsce oraz przedsiębiorcami zajmującymi się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Kancelaria prowadziła negocjacje i na zlecenie klientów zagranicznych doprowadziła do zawarcia kilku umów których przedmiotem były nieruchomości o największej wartości inwestycji na terenie Polski.

W ramach świadczonych usług przeprowadzamy analizy stanu prawnego i oceniamy możliwości oraz ryzyka związane z realizacją na danej nieruchomości planowanej inwestycji, zwłaszcza ryzyka związane z realizacją inwestycji na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Prowadzimy niezbędne postępowania sądowe i administracyjne mające na celu regulację stan prawnego nieruchomości a w szczególności postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o zasiedzenie, postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości oraz postępowania uwłaszczeniowe. Podejmujemy wszelkie działania prawne w celu wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z planowaną inwestycją.

Sporządzamy projekty oraz opiniujemy m. in umowy sprzedaży, umowy dotyczące realiziacji wspólnej inwestycji, umowy najmu, dzierżawy nieruchomości, a także opiniujemy umowy dotyczące finansowania ich zakupu. Uczestniczymy w negocjowaniu tych umów oraz nadzorujemy ich prawidłową realizację Przygotowujemy wszelką dokumentację prawną związaną z realizacją inwestycji.

Due dilligence
 

Opracowujemy szczegółowe analizy stanu prawnego nieruchomości zarówno pod kątem prawidłowości nabycia własności czy też prawa użytkowania wieczystego, jak też pod kątem zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, ochroną przyrody.

Klient planujący inwestycję otrzymuje analizę wskazującą konkretne ryzyka związane z zamierzonym przedsięwzięciem, a także propozycje rozwiązań prawnych pozwalających to ryzyko zminimalizować.

Badamy także bezpieczeństwo nabycia przez Klientów udziałów w spółkach kapitałowych, czy też nabycia przedsiębiorstw.

Opracowywaliśmy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz analizy stanu prawnego spółek kapitałowych i przedsiębiorstw dla największych przedsiębiorstw z branży górniczej działających na rynku polskim, dla przedsiębiorców z branży deweloperskiej, a także dla funduszy inwestycyjnych.

Prawo spółek
 

Świadczymy kompleksową obsługę spółek kapitałowych i osobowych. W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy umowy spółek, przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, czuwamy nad tym aby proces rejestracji przebiegał sprawnie i szybko.
Doradzamy także w zakresie spraw korporacyjnych spółek -przygotowujemy projekty uchwał, organizujemy posiedzenia organów spółek (zgromadzenia wspólników, zebrania zarządu, zebrania rady nadzorczej).
Opracowujemy przepisy wewnętrzne obowiązujące w spółkach w szczególności projekty regulaminów niezbędnych do sprawnego działania spółek (regulaminy zarządu, regulaminy rady nadzorczej).
Przeprowadzamy także likwidację spółek, a przypadku takiej konieczności doradzamy w zakresie prawa upadłościowego.

Prawo pracy
 

Doradzamy naszym klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przygotowujemy projekty umów o pracę a także doradzamy jak takie umowy rozwiązać. Opracowujemy regulaminy wymagane przepisami prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania).
Opracowujemy i negocjujemy układy zbiorowe pracy.
Kancelaria prowadzi na zlecenie pracowników, a także pracodawców spory sądowe z zakresu prawa, których przedmiotem jest między innymi wynagrodzenie z godziny nadliczbowe, nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, ustalenie istnienia stosunku pracy.

Umowy
 

Kancelaria opracowuje na zlecenie klientów umowy związane z różnorakimi obszarami prowadzonej przez klientów działalności.
W trakcie dotychczasowej praktyki przygotowywaliśmy i opiniowaliśmy umowy dotyczących realizacji inwestycji budowlanych (umowy inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe), umowy z zakresu prawa własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich), umowy dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, umowy dostawy, świadczenia usług, umowy sprzedaży nieruchomości (w tym o wartości przekraczającej 100 milionów złotych).

szybki
kontakt