Wskażemy najlepszą z dróg

KST

ANNA MAJ

Radca prawny

ANNA MAJ
powrót

SPECJALIZACJE
prawo budowlane, planowanie przestrzenne, nieruchomości i proces inwestycyjny, obsługa prawna deweloperów, ochrona środowiska, prawo geologiczne i górnicze, prawo rolne, ochrona zabytków

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach administracyjnych, w szczególności w takich sprawach jak pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie konserwatorskie, decyzja środowiskowa, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew, decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Wiele z tych postępowań ma charakter precedensowy.

Reprezentuje klientów przed organami nadzoru budowlanego w postępowaniach legalizacyjnych i postępowaniach naprawczych.
Przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego, prawa rolnego.
Posiada szerokie doświadczenie w prawnej obsłudze procesów inwestycyjnych .
Uczestniczy w procesach due dilligence nieruchomości.

WYBRANE NAJNOWSZE PROJEKTY
•    Reprezentowanie klienta z branży budowlanej w sporze ze Skarbem Państwa dotyczącym aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości kilkunastu milionów złotych
•    Reprezentowanie klienta z branży wydobywczej w postępowaniu dotyczącym ustalenia podwyższonej należności oraz zaległych opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy i doprowadzenie do umorzenia postępowania
•    Reprezentowanie klienta z branży wydobywczej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie, w jakim uniemożliwiało ono eksploatację udokumentowanego złoża kopaliny
•    Reprezentowanie klienta z branży deweloperskiej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku w centrum Krakowa
•    Reprezentowanie klienta z branży deweloperskiej w postępowaniu w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. opłata planistyczna)
•    Udział w procesie due dilligence nieruchomości pod inwestycję polegającą na budowie 90 domów jednorodzinnych

BIO
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek prawo (2015)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek administracja (2019)
Radca prawny (2019)
W Kancelarii Kania Stachura Toś od 2014 roku.

JĘZYKI
• angielski   

powrót
Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.